פרק הדיון

פרק הדיון מסכם את המסקנות הנובעות מתוך התוצאות, דן במשמעות שלהן, מעמת בין מסקנות שונות, משווה בין התוצאות שהתקבלו במחקר הנוכחי לבין תוצאות שהתקבלו במחקרים דומים בעולם. בדיון מופיעות גם השאלות שיהוו את הבסיס להמשך המחקר, במחקרים שיתקיימו בעתיד. מאפיין חשוב של פרק הדיון הוא התייחסות למגבלות המחקר, תוך ניסיון לתת הסבר לסטיות בתוצאות שהתקבלו מהתוצאות הצפויות.

ביחידה זו נכיר את המבנה האופייני של פרק הדיון ומאפיינים נוספים בפעילות "הכרת פרק הדיון", נקרא דיון באופן ביקורתי ונלמד כיצד לשכתב אותו, כך שיהפוך לדיון "טוב", בפעילות "דיון לשיפור". 

פעילויות

1. פעילות הכרת פרק הדיון

2. פעילות דיון לשיפור

© כל הזכויות שמורות, מכון ויצמן למדע

שינוי אחרון: 17/08/2015, 23:59