מדיניות המערכת

תנאי שימוש

תנאי שימוש למשתמשי מערכת MOODLE של המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע

משתמש/ת נכבד/ה,

השימוש בלשון זכר במסמך זה נעשה מטעמי נוחות בלבד, והאמור בו מתייחס באופן שווה לכל משתמשיו.

ברוך הבא למערכת MOODLE של המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע (להלן: "המערכת" ו"המחלקה" בהתאמה). המערכת מנוהלת ומופעלת בידי המחלקה וכוללת מידע רב במגוון תחומים, לרבות קישורים לאתרי משנה של הקבוצות השונות הפועלות תחת המחלקה ולאתר מכון ויצמן למדע. בעצם כניסתך למערכת ו/או בביצוע פעולה בה, הנך מצהיר כי קראת והבנת את תנאי השימוש במערכת, המהווים הסכם בין המחלקה לבינך ("תנאי השימוש"), כי הנך מסכים לתנאים האלה ומאשר כי תפעל בהתאם להוראותיהם, כי תנאי השימוש יחייבו אותך לכל עניין ודבר וכי לא תהיה לך ו/או למי מטעמך כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד המחלקה ו/או מי מטעמה, אלא ככל שהמחלקה הפרה את תנאי השימוש. ככל שאינך מסכים לתנאי השימוש, הינך מתבקש לצאת מהמערכת ולא להשתמש בה ו/או בשירותיה.

1. כללי

1.1. השימוש במערכת כפוף לתנאי השימוש ולתחולתם. לפיכך, הנך מתבקש לקרוא את תנאי השימוש בקפידה ולפעול על פיהם.

1.2. המידע והתכנים במערכת ניתנים כמות שהם, ולא תהיה לך כל טענה, תביעה/או דרישה כלפי המחלקה ו/או מי מטעמה בגין תכונות המערכת, מגבלותיה ו/או האפשרויות הקיימות בה, או בקשר עם התאמתה לצרכיך ולדרישותיך.

2. שימוש הולם באתר

2.1. הינך מתחייב לנהוג באחריות בשימוש במערכת ולהתייחס בכבוד למבקרים אחרים במערכת, למפעיליה ולכל גורם אחר העלול להיפגע משימושך במערכת.

2.2. השימוש במערכת נועד למטרות חוקיות בלבד. אם המחלקה תגלה ו/או תחשוד כי אינך עושה שימוש הולם במערכת, היא תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לחסום את שימושך בכל אחד מהשירותים המוצעים במערכת (או בחלקם), באופן מיידי וללא מתן הודעה מוקדמת.

3. שימוש מוגבל / הגבלות בדיני זכויות היוצרים והקניין הרוחני

3.1. תנאי השימוש חלים על השימוש במערכתת ובתכנים הכלולים בה. המונח "תוכן" או "תכנים" כולל, אך לא מוגבל, לבסיסי הנתונים, עיצוב גרפי, מידע מכל מין וסוג, לרבות כתבות, מאמרים, סקירות, נתונים, ידיעות, ניתוחים, תכנים, הערכות, בטקסט, בתמונות, בסרטונים, בתוכנת מחשב, במאגר מחשב, ו/או בקול, שיועמדו לרשות המשתמשים במערכת, וכל פרט אחר הקשור בהפעלתה של המערכת.

3.2. זכויות היוצרים והקניין הרוחני בשירותים ובתכנים הכלולים במערכת, וכן שמות וסימנים מסחריים, הנם של המחלקה ו/או של צדדים שלישיים, שמהם קיבלה המחלקה רישיון שימוש כדין, אלא אם צוין אחרת במפורש.

3.3. אם אתה סבור כי המערכת ו/או התכנים מפרים באופן כלשהו זכויות יוצרים בבעלותך, אנא הודע לנו על כך בהקדם האפשרי. השימוש בתכנים מוגבל לשימוש אישי וכן לשימוש למטרות הוראה/למידה בלבד ואין לעשות בהם, או בחלקם, כל שימוש מסחרי או אחר בניגוד לתנאי השימוש, לרבות:

3.3.1. לבצע קישור מהמערכת או אל המערכת לכל אתר המכיל תכנים פוגעניים;

3.3.2. לבצע חדירה לחומר ו/או לקובצי מחשב שלא כדין ו/או העברת וירוס מחשב למחשבים אחרים ו/או שימוש או הפרעה למחשבים אחרים בניגוד להוראות חוק המחשבים, התשנ"ה-1995.

3.3.3. לפרסם כל תוכן הפוגע ו/או העלול, לדעת המחלקה, לפגוע במוניטין ובשם הטוב של המחלקה, עובדיה ו/או מי מטעמה ו/או של צדדים שלישיים ו/או להפר זכויות יוצרים של המחלקה, עובדיה ו/או מי מטעמה ו/או של צדדים שלישיים ו/או להפר כל זכות אחרת של המחלקה, עובדיה ו/או מי מטעמה ו/או של צדדים שלישיים.

4. שימוש בתכני המערכת

מבלי לגרוע מהאמור במסמך זה, תנאי השימוש שיחולו במערכת MOODLE יהיו כדלקמן:

4.1. חומרים כתובים – תנאי השימוש בחומרים הכתובים בלבד (לא כולל תמונות/ סרטונים/ ויישומונים), אשר זכויות היוצרים שלהם שייכות למחלקה, ניתנות לשימוש אישי וכן לשימוש למטרות הוראה/למידה בלבד. אין לעשות בהם, או בחלקם, כל שימוש מסחרי או אחר בניגוד לתנאי השימוש. יש לתת קרדיט בולט למחלקה בכל שימוש בחומרים אלו.

4.2. תמונות – תנאי השימוש בתמונות יהיו כדלקמן:

4.2.1. תמונות שאין עליהן ציון מקור, אשר זכויות היוצרים שלהן שייכות למחלקה, ניתנות לשימוש אישי וכן לשימוש למטרות הוראה/למידה בלבד. אין לעשות בהם, או בחלקם, כל שימוש מסחרי או אחר בניגוד לתנאי השימוש.

4.2.2. תמונות מאתר Shutterstock, אשר זכויות היוצרים שלהן שייכות לאתר Shutterstock, אסורות לשימוש והעתקה באופן מוחלט. התמונות האלו כוללות תמונות אצבע (Thumbnail – "תמונה קטנה" – גרסה מוקטנת של תמונה המסייעת בזיהוי התמונה והנושא), אלא אם צוין אחרת תחת תמונות האצבע, ותמונות שיצוין במפורש שהן מאתר Shutterstock.

4.3. סרטונים

4.3.1. תנאי השימוש בסרטונים המוטמעים במערכת מתוך אתר YouTube – יהיו בהתאם לתנאי הרישיון המופיע באתר YouTube עצמו (creative commons או standard YouTube license) שאותם ניתן לראות באמצעות לחיצה על הכיתוב youtube שמופיע תחת כל סרטון.

4.3.2. תנאי השימוש בסרטונים המוטמעים מאתרים אחרים, יש לבדוק באופן פרטני בהתאם לקישור שיופיע מתחת לסרטון או בסרטון ויפנה לאתר שממנו הוא נלקח ובמסגרתו יש לבדוק מה הם תנאי השימוש הרלוונטיים.

4.4. יישומונים – (applet "אפליקציה קטנה" – משחקים ממוחשבים, הדמיות ממוחשבות). תנאי השימוש ביישומונים יהיו כדלקמן:

4.4.1. יישומונים של פרוייקט PhET – בהתאם להפניה לאתר שממנו הם נלקחו – בדרך כלל רשיון ייחוס שיתוף זהה (Creative Commons) שאותם ניתן לראות באמצעות לחיצה על הקישור הבא המבהיר את תנאי הרשיון.

4.4.2. יישומונים אחרים – יש לבדוק באופן פרטני בהתאם לקישור שיופיע מתחת ליישומון או ביישומון עצמו ויפנה לאתר שממנו הוא נלקח ובמסגרתו יש לבדוק מה הם תנאי השימוש הרלוונטיים.

4.5. תכני קישורים (Links) ותכני משתמשים – המערכת מציגה קישורים לתכנים של אתרים אחרים וכן לתכנים שמקורם במשתמשי המערכת. אין למחלקה כל שליטה על תכני האתרים האחרים ו/או על תכנים המתפרסמים על ידי המשתמשים במערכת, והמחלקה אינה מציגה כל מצג בקשר לתוכנם.

4.6. הנך מסכים בזאת כי עם כניסתך לכל אתר אחר תהיה כפוף לתנאי השימוש והמדיניות של אותו אתר, והאחריות לנהוג על פיהם תחול עליך בלבד. מובהר כי עצם הקישור לאתר או הצגת תוכן על ידי משתמש אינו מלמד על יחסי חסות ו/או שליחות ו/או על תמיכה בדעה ו/או הסכמה לעובדה המצוינת בהם. המחלקה אינה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו במערכת יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור לאתר מסוים במערכת אינה מלמדת על כך כי תוכן האתר המקושר מהימן, מלא או עדכני.

4.7. ייתכן שהמערכת תציע מנוע חיפוש שיאפשר למצוא מידע ותכנים המתפרסמים באינטרנט בכלל ובמערכת בפרט. חלקו של המידע והתכנים הנזכרים לעיל אינם מתפרסמים על ידי המחלקה או מטעמה ואין ביכולתה של המחלקה לשלוט על תוכן הדברים המתפרסמים או לפקח עליהם.

5. השימוש בשירותי המערכת

5.1. השירותים במערכת מיועדים לשימוש פרטי בלבד ואינך רשאי לעשות במערכת כל שימוש הקשור לפעילות מסחרית כלשהי, אלא אם קיבלת אישור מפורש בכתב ומראש מאת המחלקה. הנך מתחייב בזאת שלא לעשות שימוש במערכת ו/או בתכניו לשום מטרה בלתי חוקית, ולשום מטרה האסורה על פי תנאי השימוש. המחלקה שומרת לעצמה את הזכות, מבלי שתהיה עליה חובה לעשות זאת:

5.1.1. לערוך ולהסיר מהמערכת כל מידע שלפי שיקול דעתה הבלעדי מפר את תנאי השימוש.

5.1.2. לנקוט כל פעולה נגד משתמשים שלפי שיקול דעתה הבלעדי של המחלקה מפרים את תנאי השימוש ו/או עושים שימוש אסור במערכת, לרבות להפסיק מתן שירותים, לחסום את הגישה לאתר ו/או לנקוט בהליכים משפטיים.

5.2. המחלקה לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם לך כתוצאה מכל שימוש לרעה במערכת על ידך ו/או על ידי כל צד שלישי. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל שימוש אסור כאמור שנעשה על ידך ומתחייב לשפות את המחלקה בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

6. שירותים הטעונים רישום

6.1. השירותים במערכת טעונים הרשמה, וייתכן כי במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע שמזהה או עשוי לזהות אותך באופן אישי. לא חלה עליך חובה חוקית למסור מידע כאמור ומסירתו תלויה ברצונך החופשי, ואולם ידוע לך שללא מסירת הנתונים המבוקשים, המחויבים לצורך השלמת הרישום, לא תוכל להירשם לשירותים אלו. 

על ידי ביצוע הרישום הנך מאשר כי הנתונים שתמסור יישמרו במאגר מידע של מכון ויצמן למדע, הרשום כדין, וישמשו את המחלקה להוראות מדעים במכון ויצמן למדע לצורך ניהול מידע על תלמידים ומורים, הלומדים ומלמדים (לפי העניין) במסגרות השונות במכון ויצמן למדע, שמירת הקשר איתך (לרבות משלוח פניות בדיוור ישיר) וכן לצרכי מחקר, צרכים אקדמיים ופדגוגיים, בכפוף להוראות הדין. מכון ויצמן למדע לא יעביר נתונים מזהים שמסרת במערכת לצד ג', למעט ככל שנדרש עפ"י דין (ולמעט ביחס למורים המשתמשים במערכת – אשר ביחס אליהם מכון ויצמן למדע עשוי להעביר את פרטיהם למשרד החינוך, לשם שמירת הקשר בין משרד החינוך למורה, הזמנתו לאירועים פדגוגים מתאימים וצרכים נוספים של המשרד).
ייתכן כי בעת הרישום לשירות תתבקש לבחור שם משתמש וסיסמה שיזהו אותך בעת הכניסה לשירות. באחריותך לשמור על שם המשתמש והסיסמה בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם.

6.2. המחלקה רשאית, לפי שיקול דעתה המוחלט שלא לאפשר לך להשתמש בשירות הטעון רישום. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית המחלקה לבטל את רישומך לשירות, או לחסום את גישתך אליו, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

7. הגבלת אחריות ושיפוי

7.1. מבלי לגרוע מהאמור בתנאי שימוש אלה, מובהר כי כתנאי יסודי להסכם זה אתה מסכים מפורשות כי השימוש במערכת זאת הוא על אחריותך האישית בלבד.

7.2. המחלקה אינה מתחייבת שהגישה ו/או השימוש שלך במערכת יינתנו כסדרם, יתקיימו בבטחה וללא טעויות ו/או הפרעה, או שתתקבל תוצאה מסוימת מהשימוש במערכת.

7.3. השירותים במערכת ניתנים לשימוש כמות שהם, ללא אחריות כלשהי, מפורשת ו/או עקיפה, למעט אחריות שלא ניתן לסייגה על פי הדין החל על תנאי השימוש או אחריות שהמחלקה נטלה במפורש.

7.4. לא תהיה למחלקה כל אחריות כלפיך לכל נזק, ישיר ו/או עקיף ו/או מקרי ו/או מיוחד ו/או תוצאתי, וכן, לא תהיה המחלקה אחראית בגין כל הפסד, בין ישיר ובין עקיף, שייגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, בכל הקשור והנוגע למערכת ו/או לשירותים, לביטולם, הגבלתם או להפסקתם.

7.5. המחלקה אינה אחראית לכל תוכן שיועלה למערכת על ידי משתמשיו, וכל העלאה של תוכן כאמור, לרבות תוכן שיש בעצם העלאתו בכדי להפר זכויות של צדדים שלישיים, תהיה באחריות המשתמש בלבד.

7.6. המערכת עשויה להציע תוכנות שאותן ניתן לטעון אל מחשבך האישי ו/או קישורים אל אתרים המאפשרים לך לטעון תוכנות אלה. אלא אם נאמר אחרת במפורש, המחלקה אינה מפתחת תוכנות אלה או בוחנת את טיבן, ואין בקישור אליהן כדי להעיד על אמינותן ו/או על התאמתן לצרכיך או לדגם המחשב שברשותך. טעינת התוכנות אל המחשב שלך תעשה באחריותך המלאה והבלעדית והשימוש בהן כפוף לתנאי הרישיונות הנכללים בהן.

7.7. הנך מתחייב לשפות את המחלקה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם עקב הפרת תנאי שימוש אלה. בנוסף, תהיה מחויב בשיפוי הגורמים הנזכרים לעיל בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם בידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שמסרת לפרסום במערכת וכתוצאה מקישורים שביצעת למערכת.

8. שינויים במערכת והפסקת השירות

8.1. המחלקה רשאית לשנות מעת לעת את מבנה המערכת, מראהו ועיצובו וכן את היקפם וזמינותם של השירותים בה, לפי שיקול דעתה הבלעדי. מטבע הדברים שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר אי-נוחות, ולו זמנית. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי המחלקה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

8.2. המחלקה רשאית לנתק, להגביל או להפסיק את השירותים במערכת בכל עת, לרבות, אך מבלי לגרוע, לצורך ביצוע פעולות תחזוקה או הקמה חיוניות או מיידיות במערכות המשמשות את המערכת הזאת.

8.3. מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאית המחלקה להפסיק בכל עת את מתן השירותים במערכת, כולם או מקצתם. ככל שהמחלקה תחליט על הפסקת מתן השירותים, תינתן על כך הודעה בעמוד הראשי של המערכת זמן סביר מראש. עם הפסקת השירותים תחזיק המחלקה את החומר והתכנים הכלולים במערכת למשך זמן סביר נוסף ולאחר מכן יהיה רשאית למחוק אותם בלא לשמור כל גיבוי מהם ובלא לתת הודעה נוספת על כך.

8.4. המחלקה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש של המערכת מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי. שינוי תנאי השימוש של המערכת ייעשה על ידי עדכונם במערכת, והשינוי יחייב אותך ממועד עדכונם במערכת ואילך. המשך שימוש על ידך במערכת מהווה הסכמתך לתנאי השימוש, כפי שעודכנו. ככל שאינך מסכים לתנאי השימוש המעודכנים במערכת, הינך מתבקש לצאת מהמערכת ולא לעשות בה ו/או בשירותיה כל שימוש.

9. דין ומקום שיפוט

על השימוש במערכת יחולו דיני וחוקי מדינת ישראל בלבד. כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה ו/או הקשור למערכת ידון אך ורק בבתי המשפט המוסמכים לכך בתל-אביב-יפו.

שינוי אחרון: 23/08/2016, 15:39