כניסה / הרשמה
בטופס זה ישנם שדות אותם חובה עליכם למלא והם מסומנים ב
משתלם יקר,
לצורך הרשמה להשתלמויות במחלקה להוראת המדעים יש לבצע את כל הליך ההרשמה כולל כל השלבים.
תהליך ההרשמה יושלם רק לאחר הגיעך לשלב "הרשמה וסיום" וקבלת עדכון ההרשמה למייל האישי.
כל עוד לא הסתיים תהליך הרישום במלואו, ההרשמה לא נקלטה במערכת!

ההרשמה לחלק מההשתלמויות כרוכה בתשלום דמי הרשמה.
לא ניתן לסיים את ההרשמה ולהרשם ללא תשלום בהשתלמויות החייבות בתשלום.